Một số hình ảnh sản xuất P1:

  

  

Một số hình ảnh sản xuất P2:

  

  

Một số hình ảnh sản xuất P3:

  

  

Một số hình ảnh sản xuất P4: 

  

  

Một số hình ảnh sản xuất P5:

  

  

  

Một số hình ảnh sản xuất P6:

  

  

  

Một số hình ảnh sản xuất P7:

  

  

  

Một số hình ảnh sản xuất P8 :

  

  

  

Một số hình ảnh sản xuất P9: